BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm suất ăn công nghiệp
9:15 chiều 24/Th11/2019

Trách nhiệm sản phẩm được bảo hiểm thông thường phát sinh khi sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có khiếm khuyết và Người sử dụng sản phẩm bị thương tật thân thể hoặc bị thiệt hại tài sản là hậu quả của việc mua, sử dụng, tiêu dùng sản phẩm không an toàn, […]

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
9:12 chiều 24/Th11/2019

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Những thương tật về người và tổn thất hay thiệt hại về tài sản là hậu quả của những rủi ro có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm gây ra cho người khác. Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – […]

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung
9:11 chiều 24/Th11/2019

PHẠM VI BẢO HIỂM MIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp Các chi phí và phí tổn phát sinh trong việc chống lại hoặc giải quyết các khiếu nại Ngoài ra MIC còn mở […]