BẢO HIỂM TÀI SẢN

BẢO HIỂM TÀI SẢN

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo nghị định 23 của Chính Phủ
4:14 chiều 22/Th11/2019

PHẠM VI BẢO HIỂM Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro cháy nổ theo Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Nhà cửa, công trình kiến […]

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản MIC
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
4:05 chiều 22/Th11/2019

PHẠM VI BẢO HIỂM Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ theo đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản. Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản ĐỐI […]

bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt
Bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
2:52 chiều 22/Th11/2019

PHẠM VI BẢO HIỂM Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt gây ra. Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm hỏa hoạn […]